Artikel 1: ALGEMEEN

CenMoments respecteert uw privacy

Als uw eventplanner vinden wij uw privacy rechten belangrijk. Jouw persoonsgegevens worden op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerkt. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe CenMoments jouw persoonsgegevens verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Het begrip “persoonsgegeven” is zeer breed. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vertrouwelijke/publiek toegankelijke en professionele/niet professionele informatie.

Bijvoorbeeld: een gebruikersnaam, een naam, een foto, een nummer van de sociale zekerheid, een intern registratienummer, een nummerplaat, een postadres, een telefoonnummer, locatiegegevens, een online gebruikersnaam (zoals een IP adres), een klankopname, … Indien het koppelen van verschillende informatie (leeftijd, geslacht, stad, diploma, enz.) of het gebruik van verschillende technische middelen tot één persoon leidt (“singling-out”), worden de gegevens nog als persoonsgegevens beschouwd.

Verwerken is wederom een heel ruim begrip. Zelfs al geef je enkel persoonsgegevens door en doe je er zelfs niet mee, ben je al een verwerker. Enkele voorbeelden van mogelijke verwerkingen:

Verzamelen:    verzamelen, opnemen en afleiden

Opslaan:         opslaan, structureren, bewaren, organiseren

Gebruiken:      raadplegen, consulteren, bekijken, updaten, wijzigen, combineren, linken, actualiseren

Transfereren:  delen, mailen, verzenden, doorgeven

Archiveren:     wissen, verwijderen, archiveren

CenMoments, wie zijn we?

CenMoments is onderdeel van Centrauto NV en heeft haar maatschappelijke zetel in de Willem van Halmalelaan 1 te 2110 Wijnegem, haar KBO nummer is 0420.004.951.

Verantwoordelijke voor de verwerking

CenMoments is overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – ook gekend als GDPR – wetgeving verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat zij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten (zie hieronder ‘Waarvoor verzamelt en verwerkt CenMoments jouw persoonsgegevens?’).

Artikel 2: UW RECHTEN ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

Welke zijn je rechten wanneer CenMoments jouw persoonsgegevens verwerkt?

Als we jouw persoonsgegevens verwerken, heb je volgende rechten:

Recht op informatie

We informeren je via deze privacy verklaring en vragen je waar vereist om je toestemming De persoonsgegevens worden enkel op je eigen initiatief verwerkt. De verwerking buiten de Europese Economische Ruimte is beperkt tot de opslag in een database gehost op servers buiten de EER.

Recht op inzage

Om je rechten uit te oefen volstaat het om een vraag te stellen via: info@cenmoments.be Recht op bezwaar

Vraag om de verwerking te stoppen

Vb. uitschrijven nieuwsbrief – CenMoments gebruikt geen persoonsgegevens voor nieuwsbrieven
Vb. intrekken van eerder gegeven toestemming
Vb. stoppen van profilering – CenMoments gebruikt geen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

Recht op wissen

Vraag om gegevens te wissen is van toepassing indien gegevens niet meer nodig zijn voor doeleinde waarvoor ze verzameld zijn jouw gegevens zijn onrechtmatig zouden verwerkt zijn

Recht op overdraagbaarheid

Gegevens kunnen overdragen naar andere leverancier

Indien je één van bovenstaande rechten wil uitoefenen ken je mailen naar: info@cenmoments.be

Je kan ook de rechten uitoefenen voor de minderjarige van wie je (wettelijk) vertegenwoordiger bent.

Je kan ook steeds terecht bij de Belgische privacycommissie indien je meer informatie wenst of wanner je niet akkoord gaat met onze privacypolicy. Meer duiding op de website van de Belgische privacycommissie: www.privacycommission.be.

CenMoments gebruikt geen persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden

Onder direct marketing wordt verstaan: “alle activiteiten die het mogelijk maken om goederen en diensten aan te bieden of andere geadresseerde boodschappen te verzenden aan een deel van de bevolking via de post, de telefoon of andere middelen, gericht op het informeren of het uitlokken van een reactie van de betrokkene alsmede enig daarmee verband houdende dienst.”

CenMoments zal je nooit contacteren om haar diensten aan te bieden of een andere boodschap te verzenden via de persoonsgegevens nodig voor onze operaties.

Artikel 3: WAARVOOR VERZAMELT EN VERWERKT CENMOMENTS JOUW PERSOONSGEGEVENS?

CenMoments verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden en op basis van verschillende rechtvaardigingsgronden. We verwerken per doeleinde alleen de persoonsgegevens die relevant zijn.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt omwille van het contactformulier op onze websites

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om antwoord te kunnen geven op de gestelde vraag.

Artikel 4: CENMOMENTS VERKOOPT OF EXPLOITEERT PERSOONSGEGEVENS NIET COMMERCIEEL VIA DERDEN

CENMOMENTS zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Artikel 5: VERWERKING VAN GEGEVENS BINNEN CENMOMENTS

Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen CenMoments

CENMOMENTS kan jouw (persoons)gegevens doorsturen naar een andere entiteit van de CENMOMENTS, in België of daarbuiten, of deze gegevens verwerken als ze legitiem werden verzameld bij een andere entiteit van CENMOMENTS, in België of daarbuiten. Dit geldt voor zover er geen wettelijk beletsel is. CENMOMENTS kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de hierboven genoemde entiteiten van CENMOMENTS, persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten bezorgen, conform in het buitenland geldende wettelijke verplichtingen.

CenMoments garandeert een evenwaardige bescherming van uw persoonsgegevens door alle haar entiteiten

CENMOMENTS ziet erop toe dat binnen haar entiteiten de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsge- gevens worden toegepast.

Waarom worden gegevens uitgewisseld binnen CenMoments?

De uitwisseling binnen CENMOMENTS kan gebeuren met het oog op naleving van wettelijke vereisten, beoordeling voor het sluiten van een contract of uitvoering van een overeenkomst, de volgende legitieme doeleinden:

-gecentraliseerd, gecoördineerd of efficiënt beheer van klanten en of ondersteuning daarvan;

-studies, modellen en statistieken maken;

-de uitoefening en de verdediging van de rechten van CENMOMENTS.

Artikel 6: JUISTHEID VAN DE OPGEGEVEN PERSOONSGEGEVENS

Door het meedelen van jouw persoonsgegevens garandeer je dat deze juist en volledig zijn. CenMoments kan je bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites www.cenmoments.be weigeren.

Artikel 7: BEVEILIGING

CENMOMENTS verbindt zich ertoe alle mogelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Artikel 8: PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

CenMoments let erop dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders en voogden aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Artikel 9: TOESTEMMING

Als opdrachtgever of als je persoonsgegevens doorgeeft aan CenMoments, dan wordt vermoed dat je instemt met de verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring.

Artikel 10: WEBSITE-COOKIES

Hiervoor verwijzen we je naar ons ‘cookiesbeleid’ terug te vinden op onze websites in de footer.

Artikel 11: SOCIAL MEDIA

Als je deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, Twitter enz. moet je vertrouwd zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van jouw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van data door Facebook of Twitter en over de rechten en mogelijkheden om je privacy te beschermen, is te vinden in de privacy-adviezen van de providers:

Advies van Facebook om jouw data en privacy te beschermen (in het Engels): www.facebook.com/policy.php Advies van Twitter om jouw data en privacy te beschermen (in het Engels): www.twitter.com/privacy

CenMoments is gebonden aan het privacy beleid van deze derden. CenMoments raadt je daarom aan de betreffende privacyverklaring door te nemen over het gebruik van jouw persoonsgegevens in deze sociale-mediaomgevingen.

Om te vermijden dat Facebook of Twitter je bezoek aan onze website koppelt aan jouw gebruikersaccount van deze providers, moet je jezelf afmelden voordat je de websites van CenMoments bezoekt.

Artikel 12: OVERDRACHT AAN EEN VERWERKER BUITEN DE EER

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet CenMoments dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt CenMoments de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

Artikel 13: HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD

De periode van bewaring van persoonsgegevens door CenMoments is verschillend volgens de reden van de bewaring maar is nooit langer dan 24 maanden.

 

Cookie Policy

Dit ‘Cookiebeleid’ regelt het gebruik van cookies op deze website (www.cenmoments.be) en vormt één geheel met de Privacyverklaring. Lees dit Cookiebeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over welke cookies worden gebruikt, wat hun functionaliteit is en hoe je ze aan en uit kunt schakelen.

Alle bepalingen van de Privacyverklaring zijn eveneens van toepassing op het huidige Cookiebeleid.

WAT ZIJN COOKIES

Een ‘cookie’ is een klein bestand uitgezonden door de server van CenMoments en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan deze website.

WAAROM GEBRUIKEN WE DEZE COOKIES

Deze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons onder meer om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je deze website bezoekt en laat ons ook toe deze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Dit Cookiebeleid geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

FUNCTIONELE EN NIET-FUNCTIONELE COOKIES

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Cookies zijn ‘functioneel’ als ze uitsluitend bedoeld zijn om een verzending van een communicatie uit te voeren of het strikt nood- zakelijk is voor het leveren van een dienst die door de gebruiker werd gevraagd. Voorbeelden dergelijke functionele cookies zijn de taalselectie, de cookie-instellingen van de gebruiker, het invullen van formulieren of het bewaren van het winkelmandje.

Alle overige cookies worden als ‘niet-functioneel’ beschouwd. Voorbeelden van dergelijke ‘niet-functionele cookies’ zijn cookies die zorgen voor gepersonaliseerde advertenties of gebruiksanalyse van de website.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

Deze website gebruikt uitsluitend functionele en niet-functionele cookies.

UW TOESTEMMING

Bij uw eerste bezoek aan CenMoments word je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan ook cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van jouw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van deze website geen gebruik kunt maken.

Alle browsers bieden mogelijkheden om cookies te beheren die op jouw computer/toestel zijn bewaard. Je kan cookies blokkeren of toestaan, of je kan specifieke sites opgeven waarvan je cookies wilt accepteren. Browsers op mobiele toestellen hebben meestal minder personaliseringsmogelijkheden dan die op computers.

Opmerking: breng je zulke wijzigingen aan, dan heeft dit geen effect op de cookies die eventueel al op jouw computer bewaard zijn. Je moet deze dus nog apart verwijderen.

Bepaalde gebruikte cookies verwerken tevens persoonsgegevens. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens, de doeleinden en de gebruikte cookies en andere middelen, verwijzen we je door naar de Privacyverklaring.

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op: cenmoments@centrauto.net.bmw.be